Återvunna resurser – nyckeln i en cirkulärekonomi

I Sverige återbrukas, materialåtervinns eller energiåtervinns mer än 99,5 % av allt avfall. Frågan är väl om man i huvudlaget skall prata om avfall när det i själva verket handlar om återvunna resurser. För att fortsätta utvecklingen mot en cirkulär ekonomi där återvunna resurser blir nya i ett cykliskt förlopp krävs förbättrade system för rationell hantering och sortering av återvunna resurser.

Vi på Luowia erbjuder moderna system som
ger Er möjlighet att;

  • frigöra ytor i soprum och på gårdar som idag används för kärlhantering
  • lösa problem med lukt, skadedjur och nedskräpning
  • effektivisera och förenkla källsortering
  • att handikappanpassa systemen
  • eliminera problem med dumpning och otillbörligt nyttjande
  • få en snygg estetisk lösning som passar fastigheten
  • lösa problem med hämtförhållanden och mekanisera hämtningen
  • väsentligt sänka kostnaderna för hämtning

Det senare innebär i de flesta fall att hela investeringen i mark och underjordsbehållare är betald inom 1-5 år.

Hur jobbar vi, projektstöd – Luowia hand i hand

Vi ser oss inte som en leverantör av produkter utan av färdiga funktionella system anpassade specifikt utifrån Era förutsättningar och önskemål.

Behovsanalys

Tillsammans med beställaren går vi noggrant igenom specifika behov och förutsättning som marktillgång, avfallsvolymer/dimensionering, källsorterade fraktioner, avfallstaxor, kommunala krav på hämtförhållanden, tillståndsfrågor/bygglov och andra kommunkontakter, låssystem, utemiljö etc.

Erbjudande

Baserat på den noggranna behovsanalysen ger vi Er förslag på olika lösningar och deras praktiska och ekonomiska konsekvenser för både installatören och användaren. I det senare presenterar vi något som vi kallar Luowia Besparingskalkyl, en kalkyl där det framgår hur kostnaden för avfallshanteringen för fastigheten står i jämförelse med en lösning med t.ex. kärl i ett miljöhus

Kompetens

För att kunna arbeta på detta sätt har vi gedigen egen kompetens inom avfallshantering och återvinning i bred mening samt installation.

Kvalitetssäkring

Alla våra partners är kvalitetssäkrade och arbetar efter tydliga anvisningar och instruktioner i kombination med egenkontroll där installationen dokumenteras i bild, steg för steg.

Arbetsplatsstöd

Vid större installationer av Luowia FUS kan vi specifikt tillhandahålla arbetledningsstöd på plats. Vi kan även assistera vid möten med kommun, fastighetsägare för att förklara olika alternativ och möjligheter.

Luowia hand i hand

Vi vet att ett nära samarbete med Er är nyckeln till bästa möjliga lösning kort och långsiktigt.

 

Luowia – produkterna och installation

Samtliga våra system; Luowia Surface, Luowia Short, Luowia Deep och Luowia FUS (Fully Underground System) är effektiva, högkvalitativa markbehållare och underjordsbehållare med en modern och anpassningsbar design.

Markbehållarna och underjordsbehållarna tillverkas i Polyeten, ett material med mycket goda materialegenskaper och som använts i mer än 50 år för bland annat vatten och avloppssystem. Polyeten kan lätt återvinnas och användas i nya produkter.

Markbehållarna och underjordsbehållarna har genomgått rigorösa tester och certifiering för att verifiera och garantera en hög kvalitet och lång livslängd, vilket i sin tur ger låga underhållskostnader. Produktionen sker i en modern ISO-certifierad anläggning i Finland med lång erfarenhet av tillverkning i polyeten. Olika typer av låssystem kan väljas, såväl tagg- som kortbaserade.

Lika viktigt som en bra produktkvalitet är en hög installationskvalitet för slutresultaten. Det finns därför noggranna instruktioner/manualer i bild, text och video om hur installationen görs korrekt och effektivt baserat på vår omfattande erfarenhet av olika typer av installationer. Vi tillhandahåller också ett program för egenkontroll och dokumentation av installationen.

Generellt kan sägas att materialvalet polyeten ger goda materialegenskaper och en låg egenvikt vilket underlättar installationen. Eventuell anpassning av utseendet till lokal miljö görs lätt i ett modulsystem där ett flertal färger och beklädnader kan väljas.

FLER PRODUKTER

Luowia mark- och underjordsbehållare, Surface
Luowia Surface

En mobil, flexibel och smidig markbehållare som placeras direkt på markytan.

Luowia mark- och underjordsbehållare, Short
Luowia Short

Underjordsbehållaren som passar allt från små hushåll till stora objekt med flera hundra användare.

Luowia mark- och underjordsbehållare, Deep
Luowia Deep

Djupet på 1,5 meter ger en stor avfallsvolym, mindre tömningsfrekvens och minskade abonnemangskostnader.


Finncont KR FUS

Fully Underground System – robust och kostnadseffektivt avfallssystem.