MPG, Moderna Projekt Genomförande

För ett antal år sedan var ”sopor” bara något utan värde, men nu vet vi alla att det är en värdefull resurs som används för att producera energi, nya material eller till och med återbrukas. Att se ”sopor” som en resurs är ju faktiskt fundamentet i en cirkulär ekonomi.

Därigenom återvinning och källsortering blivit en viktig syssla för oss alla som behöver kunna göras snabbt, bekvämt och kostnadseffektivt. För att garantera att kunden alltid får den bästa lösningen arbetar vi på Moderna med ett brett produktsortiment som täcker alla behov och lösningar och där endast de bästa produkterna väljs ut med avseende på design, funktionalitet, ekonomi, kvalitet och de bästa garantierna. Och vi väljer med förkärlek produkter och system med skandinavisk design och tillverkning.

Men minst lika viktigt som att välja rätt system och produkter utifrån kundens unika behov och förutsättningar, är en noggrann planering och att installation och markarbeten görs med hög kvalitet och god design, annars blir slutresultatet undermålig.   

För att klara av allt detta med bravur för våra kunder har vi utvecklat MPG, Moderna Projekt Genomförande, ett strukturerat arbetssätt som närmast kan jämföras med vad man i byggbranschen kallar för totalåtagande eller totalentreprenad. 

För dig som är bekant med det sista begreppet så utgår vi från allmänt vedertagna regelverk som ABT06 (Allmänna Bestämmelser Totalentreprenader 06), Bas P/ Bas U (byggarbetsmiljösamordnare projektering/utförande) samt ISO 9000, 14 000 och 45 000 d.v.s. ISO system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö vilka beskrivs i en KMA plan för projektet.

Kort och gott, vi lägger mycket resurser på arbetsledningen för att kunden ska känna sig trygg och kunna luta sig tillbaka och låta oss göra allt jobb efter era önskemål tills stationerna är färdiga för besiktning och driftsättning. Beställaren ska endast behöva vara i kontakt med EN person, projektledaren, och inte behöva bolla saker med både leverantören och markentreprenören.

Låt oss göra det vi är bra på. Så får du mer tid att göra det du är bra på.


Behovsanalys

Här går vi igenom era specifika förutsättningar och behov som tillgång på mark och utrymmen, utemiljö, volymer, antal användare, aktuella fraktioner, lokala taxor, kommunala krav på hämtförhållanden, tillståndsfrågor, framtida krav och behov, låssystem/access control etc.


Investeringskalkyl/besparingskalkyl

Vi går igenom de ekonomiska aspekterna av ett projekt med avseende på investering, drift och underhåll samt i aktuella fall pay-back time dvs den tid det tar att för den initiala inverteringen att betala sig genom besparingar i driftskostnader. I de flesta fall innebär våra förslag att investeringen återbetalar sig inom 3-5 år.


Projektering

Vi detaljprojekterar och utarbetar tidplaner för installation och driftsättning. Tar fram information till de boende om projektet och användningen av systemet. Vi kan också bistå vid upphandling av entreprenör etc.

Vi kan också assistera vid val av entreprenör för hämtservice av källsorterat material.


Myndighetskontakter och bygglov

Här sköter vi alla myndighetskontakt olika tillståndsfrågor och kommunala regler och förordningar kring avfallshantering och källsortering.


Service och underhåll

Alla system och utrustning måste underhållas för att garantera en fullgod funktion och en lång livslängd. I de flesta fall rekommendera vi att ett serviceavtal tecknas där vi återkommande går igenom utrustningen enligt en speciellt framtagen checklista, åtgärdar eventuella brister samt rengör utrustningen.


Rådgivning

Vi kan också fungera som ett bollplank till er i olika frågeställningar och problem kring avfallshantering och källsortering generellt, ge second opinion på förslag och lösningar mm..