MPG, Moderna Projekt Genomförande

Moderna Projekt Genomförande, är ett sammanhållet arbetssätt vi utvecklat inom Moderna för att alltid kunna garantera att kunden får en optimal och långsiktig lösning utefter dennes lokala förutsättningar och behov.

MPG finns närmare beskrivet under ”Så jobbar vi” och ingår alltid utan kostnad då vi levererar och installerar ett komplett system. Självklart kan du också engagera oss för delar av MPG enligt nedan.


Behovsanalys

Här går vi igenom era specifika förutsättningar och behov som tillgång på mark och utrymmen, utemiljö, volymer, antal användare, aktuella fraktioner, lokala taxor, kommunala krav på hämtförhållanden, tillståndsfrågor, framtida krav och behov, låssystem/access control etc.


Investeringskalkyl/besparingskalkyl

Vi går igenom de ekonomiska aspekterna av ett projekt med avseende på investering, drift och underhåll samt i aktuella fall pay-back time dvs den tid det tar att för den initiala inverteringen att betala sig genom besparingar i driftskostnader. I de flesta fall innebär våra förslag att investeringen återbetalar sig inom 3-5 år.


Projektering

Vi detaljprojekterar och utarbetar tidplaner för installation och driftsättning. Tar fram information till de boende om projektet och användningen av systemet. Vi kan också bistå vid upphandling av entreprenör etc.

Vi kan också assistera vid val av entreprenör för hämtservice av källsorterat material.


Myndighetskontakter och bygglov

Här sköter vi alla myndighetskontakt olika tillståndsfrågor och kommunala regler och förordningar kring avfallshantering och källsortering.


Service och underhåll

Alla system och utrustning måste underhållas för att garantera en fullgod funktion och en lång livslängd. I de flesta fall rekommendera vi att ett serviceavtal tecknas där vi återkommande går igenom utrustningen enligt en speciellt framtagen checklista, åtgärdar eventuella brister samt rengör utrustningen.


Rådgivning

Vi kan också fungera som ett bollplank till er i olika frågeställningar och problem kring avfallshantering och källsortering generellt, ge second opinion på förslag och lösningar mm..